המועצה האזורית שדות דן - אגף חינוך

בקשת העברה למסגרת אחרת עבור חינוך יסודי/ על יסודי

לשנה"ל
ב"ה
אנו החתומים מטה,
הורה1:
כתובת:
הורה2:
כתובת:
ילד/ה:
מסגרת חינוכית:
סוג מסגרת:
מכיתה:
מבי"ס:
לכיתה:
לבי"ס:
הנימוקים להעברה: נא לסמן v
הערות
הערה: אם ההעברה הינה למסגרת שאינה בתוך המיפוי היישובי:
אנו הורי התלמיד/ה מצהירים בזאת ומסכימים לכך כי לאור העובדה שביקשנו להעביר את בננו/בתנו לבית ספר שאינו באזור המיפוי, הרשות לא תישא בעלויות הסעה כלשהם וכל עלויות ההסעה יחולו עלינו. באחריותנו לדאוג להגעה ואיסוף של ילדינו מבית הספר . הסכמה זו ניתנת עד סוף לימודי בננו/בתנו בבית הספר.

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם:
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף

שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
מכתב מהאחראי הנוסף
פסק דין שמראה על אפוטרופוס


אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:
חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר